Voorwaarden en garanties

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
1.2 Door een bestelling bij Sadeza  te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
Artikel 2 Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Sadeza zijn vrijblijvend. Sadeza heeft het recht om prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Sadeza uw bestelling heeft geaccepteerd. Sadeza heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien werkdagen bericht van.
2.3 Afgeprijsde artikelen kunnen NIET geruild worden.
Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten.
3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel en de bestemming.
3.3 Betaling kan uitsluitend voorafgaand aan de levering.
Artikel 4 Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Sadeza anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Sadeza geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
Artikel 6 Reclames en aaansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sadeza daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sadeza de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Sadeza te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 7 Garantie
7.1 Indien Sadeza producten aan de afnemer levert, is Sadeza nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Sadeza ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
7.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Sadeza na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Sadeza in behandeling te worden genomen
Artikel 8 Bestellingen / communicatie
8.1 Sadeza is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Sadeza, dan wel tussen Sadeza en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sadeza.
Artikel 9 Diversen
9.1 Indien u aan Sadeza schriftelijk opgave doet van een adres, is Sadeza gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sadeza schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Sadeza gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sadeza deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sadeza in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sadeza vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Sadeza is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Sadeza is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61289434
BTW nr: NL001728954B33
Vestigingsadres: Kleine Houtstraat 56, 2011DP Haarlem
Contact: sadeza@outlook.com